امروز برابر است با :27 خرداد 1403

خصوصیات دموگرافیک و اجتماعی جمعیت شهرستان بانه در سال 1345

شهرستان بانه در غرب ايران و در شمال غربی استان كردستان واقع شده است.

شهرستان بانه در غرب ايران و در شمال غربی استان كردستان واقع شده است.

خصوصیات دموگرافیک و اجتماعی جمعیت شهرستان بانه در سال 1345 به شرح زیر می باشد:

 • جمعیت

شهرستان بانه در غرب ايران و در شمال غربی استان كردستان واقع شده است. شهرستان بانه در سرشماری آبان ماه 1345 دارای 36702 نفر جمعیت بوده که از این عده،36697 نفر دارای محل سکونت ثابت و 5 نفر بقیه جمعیت متحرک بوده انده، یعنی محل سکونت ثابتی نداشته اند.

تراکم جمعیت در شهرستان بانه 46/2 نفر در کیلومتر مربع بوده است. شهر بانه یعنی تنها شهر در این ناحیه، مرکز شهرستان است و در تاریخ سر شماری 8617 نفر جمعیت داشته است. به این ترتیب از کل جمعیت شهرستان بانه 23/5 درصد شهرنشین 76/5 درصد دروستا نشین بوده اند.

 • محل تولد

از کل جمعیت سرشماری شده در شهرستان بانه 94/5 درصد متولد خود شهرستان و 3 درصد متولد شهرستان های دیگر استان کردستان 2/3 درصد متولد سایر استان‌ها بوده اند. بدین ترتیب مجموعا 5/3 درصد خارج از شهرستان بانه متولد شده اند و تعداد 70 نفر خارج از کشور بوده اند. این نسبت ها در شهر بانه 83/8 درصد متولد خود شهرستان 9/2 درصد متولد سایر شهرستان‌های استان کردستان و 6/7 درصد متولد سایر استان‌ها بوده اند.

 • جنس و سن

از 36697 نفر کل جمعیت ثابت این شهرستان 18178 نفر مرد و 18519 نفر زن بوده اند که در برابر هر 100 زن 98/2 نفر مرد وجود داشته است.

در این شهرستان میانگین سنی 23/6 سال و میانه سنی 16/4 سال بوده افراد کمتر از 10سال 35/4 درصد و افراد کمتر 20سال 53/9 درصد جمعیت بوده اند.

 • زناشوئی

از مردان 10 ساله و بالاتر 57/4 درصد و از زنان 10 و بالاتر 61/5 درصد دارای همسر بوده اند. بالاترین درصد برای مردان همسردار گروه سنی 55 – 59 ساله و برای زنان گروه سنی 35 – 39 ساله بوده است. در گروه سنی 25 تا 29 ساله 58/4 درصد از مردان و 91/3 درصد از زنان دارای همسر بوده اند.

 • سواد

از کلیه افراد 7 ساله و بالاتر شهرستان بانه 13/7 درصد باسواد بوده اند. این نسبت در مردان 22/9 درصد و در زنان 4/2 درصد بوده است. میزان های یاد شده در شهر بانه برای مردان و زن 36/7 درصد و مردان 54/1 و زن 17/3 درصده بوده است.

 • اشتغال به تحصیل

از کلیه افراد 7 تا 24 ساله شهرستان بانه 15/5درصد در شهر بانه 41/6 درصد به طور تمام وقت یا غیر تمام وقت به تحصیل اشتغال داشته اند.

نسبت محصلین برای سنین پایین یعنی 7-11 ساله در شهرستان بانه 21/4 درصد و در شهر بانه 60/7 درصد بوده است.

این نسبت برای مردان در شهرستان بانه 32/7 درصد و در شهر بانه 78/4 درصد بوده است.

 • رشته تحصیلی

از بررسی رشته های تحصیلی از چهارم متوسطه به بالا چه در بین تحصیل کرده‌ها و چه در بین محصلین معلوم می گردد که تحصیل کرده‌های رشته های علوم طبیعی 58/2 درصد، علوم تربیتی 13/6 درصد و علوم انسانی 12/5 درصد بوده اند.

نسبت افراد باسواد در گروه سنی 7-19 ساله در این شهرستان برای مرد و زن 21/9 درصد و مرد 35/4 درصد و زن 8/8 درصد بوده و اما نسبت افراد باسواد در گروه سنی 7-19 ساله در شهر بانه برای مرد و زن 58/1 و مرد 78/1 درصد و زن 3/36 درصد بوده است.

 • تحصیلات رسمی

11/2 درصد افراد با سواد شهرستان بانه فاقد مدرک تحصیلی بوده اند و 55/2 درصد یکی از مدارک 1 تا 5 ابتدایی و 15/7 درصد گواهینامه ششم ابتدایی داشته اند. 8/8 درصد یکی از مدارک 1 تا 5 متوسطه و 4/9 درصد دیپلم کامل متوسطه و فقط 0/6 درصد یکی از کلاس‌های اول یا بیشتر مدارس عالی یا دانشکده را تمام کرده بودند.

این نسبت ها در شهر بانه به ترتیب بدون مدرک 6/4 درصد 1تا 5 ابتدایی 52/5 درصد گواهینامه 6 ابتدایی 20/2 درصد 1تا 5 متوسطه 12/9 درصد، دیپلم کامل متوسطه 3/8 درصد و یکسال یا بیشتر دانشگاه 0/8 درصد بود.

 • اشتغال بکار و بیکاری

از کل جمعیت فعال در شهرستان بانه 97/1 درصد شاغل،0/7 درصد بیکاری، در جستوجوی کار 2/2 درصد و برای بیکاران فصلی 2/3 درصد بوده است.

در شهرستان بانه از کلیه افراد شاغل 90/5 درصد مرد 9/5 درصد زن بوده است. در مورد ترکیب سنی جمعیت بیکار بایستی توجه داشت که 37/3 درصد بیکاران در بین سنین 10-19 ساله بوده. 34 درصد بین 20-49 ساله و 28/7 درصد 50 ساله و بالاتر بودند. از کل جمعیت بیکار 24/8 درصد باسواد بودند. نرخ بیکاری در جمعیت فعال در هر یک از گروه های فوق به ترتیب برای 10-19 ساله 4/6 درصد، 20-49 ساله 1/9 درصد و 50 ساله و بالاتر 3/4 درصد بوده است.

 • سمت در شغل

از کل جمعیت شاغل شهرستان بانه 1/2 درصد کارفرما، 48/8 درصد کار کن مستقل، 8/4 درصد کارمند دولت، 5/18 درصد روز مزد و حقوق بگیر، 25/4 درصد کارکن فامیلی بدون بدون مزد و کمتراز 1/0 درصد کار آموز بدون مزد بودند.

و اما جمعیت شاغل شهر بانه 8/0 درصد کارفرما، 5/47 درصد کار کن مستقل، 8/ 15 درصد کارمند دولت، 25/9 درصد روز مزد و حقوق بگیر 9/1 درصد کار کن فامیلی بدون مزد و 0/1 درصد کار آموز بدون مزد بودند.

 • مشاغل عمده

از کل جمعیت شاغل به کار در این شهرستان 66/4 درصد در مشاغل کشاورزی و امور مربوط به آن ، 14/2 درصد در مشاغل صنعتی و معادن و مربوط به آن و 19/4 درصد بقیه در سایر مشاغل بکار اشتغال داشته اند.

 • فعالیت های عمده

بالاترین درصد اشتغال در شهرستان بانه مربوط به کشاورزی بود که 66/5 درصد کل شاغلین را شامل می شد و پس از آن به ترتیب 22/4 درصد در خدمات بازرگانی، حمل و نقل و غیره و 6/5 درصد در تولیدات صنعتی و 4/4 درصد در فعالیت های ساختمانی بکار اشتغال داشتند.

 • ساعت کار انجام شده

میانگین ساعت کارهفتگی برای افراد شاغل در شهرستان بانه 48/5 ساعت بوده، حداکثر میانگین ساعات در مشاغل مربوط به فروش 55/9 ساعت و حداقل ساعات کار در مشاغل حرفه ای و فنی 35/7 ساعت بوده است.

نوسینده : محمدرئوف توکلی

شهرستان بانه

عکس قدیمی از مردمان شهر بانه

بانه

عکسی از نمای کوه آربابا و شهر بانه

شهرستان بانه

عکس قدیمی از شهرستان بانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.