امروز برابر است با :27 خرداد 1403

خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه سال 1345

بانه یکی از شهرهای مرزی استان کردستان می باشد. خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه به شرح زیر می باشد.

بانه یکی از شهرهای مرزی استان کردستان می باشد. خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه در سال 1345به شرح زیر می باشد.

  • خصوصیات خانوارها

بانه یکی از شهرهای مرزی استان کردستان می باشد. خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه در سال 1345

  • ترکیب و نوع خانوار ها

برمبنای سرشماری 1345 در شهرستان بانه 6604 خانوار معمولی شامل 36697 نفر و در شهر بانه 1679 خانوار معمولی 8617 نفر زندگی می کردند. بدین ترتیب میانگین عده ای افراد خانوار معمولی در کل شهرستان بانه 5/6 نفر و در شهربانه 5/1 نفر بوده است. 30/7 درصد از خانوار های شهرستان بانه دارای یک یا چند نفر با سواد بودند. این نسبت برای شهر بانه 60/8 درصد و برای نقاط روستای 20/5 درصد بود. 94/7 درصد از خانوارهای شهرستان بانه دارای یک یا چند نفر شاغل بکار بودند. این نسبت در شهر بانه 91/8 درصد و در نقاط روستایی 95/7 درصد بود.

  • خصوصیات روسای خانوار ها

در شهرستان بانه از مجموع روسای خانوار 96/4 درصد مرد و 3/6 درصد زن بودند، و نیز 86/3 درصد از روسای خانوار شاغل بکار و 2/3 درصد بیکار و 11/4 درصد از نظر اقتصادی غیر فعال بودند.

یک جفت جوراب پشمی از صنایع خانگی

  • صنایع خانگی

از مجموع خانوار های شهرستان بانه 10درصد، یعنی 663 خانوار در داخل خانه به تهیه صنایع خانگی اشتغال داشتند. مهمترین صنعت خانوار ریسندگی و یا تابیدن الیاف پشمی و ابریشمی و نخی بود که 76/9 درصد کل صنایع خانگی را شامل می شد. باید توجه داشت که 99/7 درصد صنایع خانگی در نقاط روستایی قرار داشت.

  • سوخت مصرفی خانوارها

در شهرستان بانه 4/2 درصد از خانوار ها برای پخت و پز و تولید گرما  تنها از نفت و 29/5 درصد از نفت و هیزم و ذغال استفاده می کردند. در شهرستان بانه این نسبت ها به ترتیب عبارت بود از نفت تنها 12/1 درصد و نفت توام با هیزم یا ذغال 73 درصد.

  • خصوصیات مسکن

از 6604 خانوار معمولی شهرستان بانه 44/5 درصد دارای یک اطاق و 36/5 درصد دارای دو اطاق و 19 درصد دارای سه اطاق یا بیشتر بودند.

  • نحوه تصرف محل سکونت خانوار ها

46 درصد خانوارهای شهرستان بانه مالک عرصه و عیان محل سکونت و 18/9 درصد مالک اعیان و 20 درصد مستاجر بودند. بقیه در منازل رهنی و موقوفه و مجانه سکونت داشتند. این نسبت ها در شهر بانه 50 درصد مالک عرضه و اعیان 0/1 درصد مالک اعیان و 41/9 درصد مستاجر بود. در نقاط روستایی 48/6 درصد مالک عرصه و اعیان، 25/3 درصد مالک اعیان و 12/5 درصد مستاجر بودند. به این ترتیب اجاره نشینی در شهر بانه بیش از نقاط روستایی است.

  • تسهیلات واحد مسکونی

در شهرستان بانه جمعا 5779 واحد مسکونی وجود داشت که 90/5 درصد آن به وسیله یک خانوار و 9/5 درصد به وسیله دو خانوار یا بیشتر اشغال شده بود. بطور متوسط در این شهرستان در هر واحد مسکونی 1/1 خانوار سکونت داشت.

از مجموع 1088 واحد مسکونی در شهر بانه 67/2 درصد به وسیله یک خانوار اشغال شده بود و در 38/8 درصد بقیه دو خانوار یا بیشتر سکونت داشت. به طور متوسط در شهر بانه در هر واحد مسکونی 1/5 خانوار زندگی می کرد. در شهرستان بانه 8/3 درصد و در شهر بانه 42/6 درصد و در نقاط روستایی 0/3 درصد از واحد مسکونی دارای برق بود.

در این شهرستان فقط 2/9 درصد از واحد های مسکونی دارای لوله کشی آب در داخل ساختمان بودند. در شهر بانه این نسبت به 15/2 درصد می رسید.

در شهرستان بانه آب مورد نیاز خانوارها در واحد های مسکونی به ترتیب اهمیت از چشمه و آب لوله کشی شهر تامین می شد و در شهر بانه آب مورد استفاده خانوار ها 75/2 درصد واحد مسکونی از آب لوله کشی شهر و در نقاط روستایی آب مورد استفاده 85/5 درصد از واحد های مسکونی از چشمه و 4/8 درصد از واحد های مسکونی از قنات تامین می شود.

  • مصالح عمده بکار رفته در ساختمان و عمر ساختمان

اکثر واحد های مسکونی شهرستان بانه از سنگ و چوپ72/3 درصد” و یا از خشت و چوب10/1 درصد” ساخته شده در شهر بانه 25/8 درصد از واحد های مسکونی در پنچ سال اخیر ساخته شده، 23/2 درصد فاصله 5 تا 9 سال قبل بنا گردیده و 51 درصد بقبه متجاوز از ده سال عمر آنا می گذشت. این نسبت ها نشان می دهد که 49 درصد ازواحد های مسکونی شهر بانه در 10 سال اخیر ساخته شده است.

و اما در نقاط روستایی 16/1 درصد از واحد های مسکونی در 5 سال اخیر، 17/8 درصد در فاصله 5 تا 9 سال  قبل و 66/1 درصد متجاوز از 10سال پیش ساخته شده است.

 

یکی از دهات

خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه

عکسی از بافت خانه‌های شهر بانه

 

 

 

 

 

 

نویسنده : محمدرئوف توکلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.