امروز برابر است با :27 خرداد 1403

جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال 1345

بانه یکی از شهرهای استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال 1345 به شرح زیر می باشد.

بانه یکی از شهرهای استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال 1345 به شرح زیر می باشد.

  • جمعیت و تعداد خانوار 

بانه یکی از شهرهای استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. شهر بانه مرکز شهرستان بانه است در دامنهٔ شمالی رشته کوه‌های زاگرس، ۲۰ کیلومتری نوار مرزی ایران با عراق و جنوب غربی سقز و جنوب شرقی سردشت قرار گرفته‌ است. جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال 1345به شرح زیر می باشد:

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن

احمد آباد

002 8 40 20

20

اشترآباد

003

6 38 23

15

انجیله

001

22 153 74

79

باراور

004

3 22 11

11

برویش کانی

008

13 64 32

32

بژی

006

17 95 51

44

بویین خوارو

005

91 413 217

196

بویین ژورو

007

58 303 137

166

نه نور

011

51 272 163

109

پیر غنی

009

7 28 15

13

ترخان آباد

012

13 64 38

26

چیچوران

013

32 197 81

116

هلاله ابراهیم

039

5

27

14

13

خوری آباد

014 77 405 194

211

درگاشیخان

017

11 57 29

28

دمامه

015

12 63 34

29

دوسینه

016

50 310 163

147

سرتزین

021

8 42 17

25

سپی کمره

019

19 105 45

60

سورین

018

73 407 225

182

سیران بند

020

31 166 66

100

وشترمل

023

10 58 33

25

ششه

022

13 83 39

44

شیلمان

044

4 33 14

19

کیله

024

46 265 120

145

عثمان آباد

050

1 5 3

2

قلی آوا 025 13 80 36 44

 

نام ابادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
قول استیر

 

قهوه خانه صالح

 

کانی سور

 

کانی سیو

 

کانی ناو

 

کریم آوا

 

کوخ حاج صالح

 

کوخ حاج کریم

 

کوح حاج محمود

 

کوخ رحمن

 

کویره گویزه

 

کیوله

 

گویزله

 

محمد علی اباد

 

میره گلاوه

 

ناوه

 

ندر

 

ولی اوا

 

هنگه ژال

 

هواره خول

 

 

062

 

048

 

027

 

028

 

042

 

041

 

049

 

046

 

038

 

037

 

045

 

043

 

040

 

029

 

030

 

031

 

032

 

034

 

035

 

036

 

36

 

1

 

6

 

12

 

38

 

16

 

1

 

3

 

4

 

3

 

17

 

20

 

15

 

9

 

3

 

21

 

13

 

19

 

22

 

33

 

 

169

 

1

 

49

 

66

 

250

 

98

 

14

 

20

 

26

 

20

 

93

 

98

 

99

 

50

 

19

 

127

 

46

 

98

 

128

 

157

 

 

91

 

1

 

20

 

31

 

117

 

47

 

5

 

8

 

9

 

9

 

42

 

48

 

47

 

25

 

11

 

55

 

18

 

43

 

58

 

79

 

 

78

 

0

 

29

 

35

 

133

 

51

 

9

 

12

 

17

 

11

 

51

 

50

 

52

 

25

 

8

 

72

 

28

 

55

 

70

 

78

 

جمع دهستان ننور 986 5423 2658        2765

بلند ترین قله دهستان ننور، قله “کوته رش” به ارتفاع 2842 متر و گودترین محل آن ده “وشتر مل” به ارتفاع 1525متر می باشد.

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
برده بوک

 

بنه ژاژ

 

بیلو

 

همزلان

 

دارینه خوارو

 

دارینه ژورو

 

رشکی

 

زرواو خوارو

 

زرواو ژورو

 

سالوک ژورو

 

سالوک خوارو

 

سرتزین

 

سارد که خوارو

 

ساردکه ژورو

 

سیاومه

 

سیوچ

 

شیدیله

 

صالح اوا

 

کانی هلوژه

 

کانی برد

 

کانی سور

 

کانی سیو

 

کانی پیز مکه

 

کندل

 

مامال

 

نوژگه

 

ویسک

 

یاکوباوا

 

جمع دهستان دشته تال

 

 

 

 

 

 

 

 

003

 

001

 

002

 

022

 

004

 

005

 

028

 

007

 

006

 

012

 

013

 

023

 

010

 

009

 

008

 

011

 

014

 

015

 

018

 

024

 

026

 

016

 

017

 

025

 

027

 

019

 

020

 

021

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

21

 

27

 

21

 

17

 

13

 

8

 

71

 

39

 

17

 

17

 

10

 

3

 

26

 

39

 

95

 

5

 

8

 

22

 

24

 

50

 

11

 

8

 

11

 

33

 

30

 

23

 

29

 

690

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

137

 

182

 

138

 

88

 

73

 

35

 

336

 

210

 

133

 

70

 

43

 

14

 

167

 

200

 

554

 

40

 

57

 

134

 

122

 

255

 

77

 

34

 

63

 

199

 

181

 

107

 

181

 

3912

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

66

 

92

 

59

 

40

 

31

 

17

 

186

 

86

 

56

 

34

 

17

 

9

 

81

 

78

 

244

 

18

 

25

 

59

 

57

 

119

 

33

 

13

 

38

 

96

 

77

 

44

 

94

 

1791

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

71

 

90

 

79

 

48

 

42

 

18

 

150

 

124

 

77

 

36

 

26

 

5

 

86

 

122

 

310

 

22

 

32

 

75

 

65

 

136

 

44

 

21

 

25

 

103

 

104

 

63

 

87

 

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

بلندترین قله دشته تالحوته وانه” است که 1735متر از دریا ارتفاع دارد و گودترین نقطه آن نقطه آن ده “ویسک” است در کنار رودخانه “کلو” با ارتفاع 1100متر از سطح دریا.

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
بروژه کون

 

بلوه

 

بنه خوی

 

دروله

 

رشه قلات

 

رفاعی

 

سبدلو

 

سرسونج

 

سونج2

 

قوروچاو

 

مجسه

 

نوده کون

 

 

 

003

 

002

 

001

 

010

 

004

 

012

 

005

 

007

 

006

 

011

 

008

 

009

 

 

10

 

37

 

49

 

19

 

12

 

1

 

48

 

27

 

18

 

15

 

15

 

5

 

 

 

69

 

197

 

263

 

109

 

94

 

2

 

254

 

140

 

80

 

93

 

93

 

33

 

 

 

35

 

85

 

127

 

57

 

52

 

2

 

117

 

71

 

40

 

47

 

49

 

14

 

 

 

34

 

112

 

136

 

52

 

42

 

0

 

137

 

69

 

40

 

46

 

44

 

19

 

 

جمع دهستان سبدلو 256 1427 696 7314

بلندترین قله دهستان “سبد لو” در شمال باختر گرده خان واقع است و ارتفاع آن از سطح دریا 2700 متر می باشد. ارتفاع قله “رشد قلعه2368 متر و ارتفاع گردنه خان 2196متر است.

                                                جمعیت و تعداد خانوار آبادی ها به تفکیک جنس

نام ابادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
برده رش

 

بناویله کونه

 

بی کژ

 

پرشه

 

پیاوین

 

حسن آوا

 

دول ارزن

 

زیویه

 

سپیداره

 

سماقان

 

سوتو

 

سیدصارم

 

شهینان

 

کانی سماقان

 

کشنه

 

کوخان

 

گشکسه

 

منیجلان

 

نجنه خوارو

 

نجنه ژورو

 

نمشیر

 

هلو

 

هورازه

 

 

 

006

 

002

 

001

 

023

 

007

 

008

 

009

 

010

 

013

 

012

 

011

 

015

 

014

 

024

 

018

 

016

 

017

 

019

 

003

 

004

 

030

 

022

 

021

 

 

55

 

7

 

38

 

22

 

35

 

4

 

57

 

42

 

32

 

30

 

38

 

35

 

34

 

10

 

25

 

16

 

15

 

56

 

35

 

71

 

39

 

28

 

27

 

 

 

346

 

36

 

214

 

137

 

170

 

24

 

347

 

240

 

176

 

162

 

236

 

201

 

162

 

46

 

130

 

109

 

71

 

336

 

186

 

283

 

167

 

113

 

144

 

 

 

186

 

16

 

112

 

71

 

90

 

15

 

174

 

135

 

96

 

82

 

108

 

101

 

78

 

29

 

62

 

56

 

36

 

178

 

77

 

184

 

85

 

47

 

78

 

 

 

160

 

20

 

102

 

66

 

80

 

9

 

173

 

105

 

80

 

80

 

128

 

100

 

84

 

17

 

68

 

53

 

35

 

158

 

109

 

199

 

82

 

66

 

66

 

 

 

جمع دهستان نمشیر 748 4136 2096 2040

 

هر جادهی هست مسجدی هم هست

زن روستایی بچه و گهواره اش را با خود به مزرعه می برد

جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه

عکسی از یک خانواده آبادی نشین در بانه

 

 

 

 

 

 

نویسنده : محمدرئوف توکلی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.