امروز برابر است با :10 خرداد 1403

تقسیمات بانه و مراکز آن در سال 1345

بانه شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران و در دامنهٔ شمالی رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته‌است.

بانه شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران و در دامنهٔ شمالی رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته‌است.

  • تقسیمات بانه و مراکز آن در سال 1345

بانه شهری در استان کردستان و یکی از شهرهای مرزی بین ایران و عراق می باشد. شهر بانه مرکز شهرستان بانه در ۲۰ کیلومتری نوار مرزی ایران با عراق و ۶۰ کیلومتری جنوب غربی سقز و ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی سردشت قرار گرفته‌است.

شهرستان بانه دارای 7 دهستان است به شرح ذیل :

  1. دهستان آلوت
  2.  پشت آربابا
  3.  ننور
  4. دشته تال
  5. سبدلو
  6.  شوی
  7. نمشیر

در تقسیمات کشوری اخیر آلوت و ننور و نمشیر به بخش تبدیل شده اند.

                                                   جدول توزیع جمعیت بر حسب دهستان و جنس

نام شهرستان نام دهستان تعداد خانوار جمعیت مرد زن
 

 

 

 

 

 

 

       بانه

 

 

 

 

 

آلوت

 

پشت آربابا

 

ننور

 

دشته تال

 

سبدلو

 

شوی

 

نمشیر

437

 

1351

 

986

 

690

 

256

 

458

 

748

2622

 

7910

 

5423

 

3912

 

1427

 

2650

 

4136

1266

 

3863

 

2658

 

1791

 

696

 

1305

 

2096

1356

 

4047

 

2765

 

2121

 

731

 

1345

 

2040

                             جمعیت و تعداد خانوار آبادیها به تفکیک جنس در شهرستان بانه آبان ماه 1345

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
آلوت

 

الی ماکان

 

انجینه ابراهیم

 

انجینه رضا

 

اوغل

 

برده ره ش

 

بله سن

 

چومان

 

خجک

 

زلی

 

سرسول

 

سیاومه کهنه

 

صالح اوا

 

عمره سیت

 

کیوه رو

 

گله سوره

 

گه وره دار

 

مالته

 

مرزه لان

002

 

013

 

003

 

004

 

001

 

015

 

005

 

006

 

007

 

008

 

014

 

012

 

017

 

016

 

010

 

018

 

009

 

019

 

011

129

 

2

 

43

 

21

 

26

 

14

 

85

 

12

 

5

 

11

 

7

 

4

 

12

 

5

 

12

 

9

 

17

 

9

 

14

735

 

9

 

235

 

128

 

177

 

72

 

582

 

72

 

22

 

65

 

40

 

43

 

56

 

21

 

88

 

44

 

99

 

49

 

85

380

 

3

 

121

 

65

 

69

 

27

 

299

 

37

 

14

 

22

 

17

 

16

 

22

 

9

 

33

 

19

 

47

 

25

 

41

355

 

6

 

114

 

63

 

108

 

45

 

283

 

35

 

8

 

43

 

23

 

27

 

34

 

12

 

55

 

25

 

52

 

24

 

44

جمع دهستان الوت 437 2622 1266 1356

مرتفع ترین کوه دهستان آلوتگاکر” می باشد که 2052 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این کوه علاوبر مزارع، دارای مراتع بسیار می باشد که در تابستان دهات دامنه آن که مجموعا به “کیوبلو” مشهور هستند احشام خود را به آنجا می برند. ده آلوت دارای تاکستان های زیادی می باشد.

                                 جمعیت و تعددا خانوارآبادی ها به تفکیک جنس در شهرستان بانه آبان ماه 1345

نام آبادی کدده  تعداد خانوار جمعیت مرد زن
اتابگ

 

آرمرده

 

باراور

 

باشوان

 

بایزآباد

 

برده رش

 

برویش کان

 

بلکه

 

تاژان

 

تاژه بان

 

توکل

 

چم پاراو

 

چوروش

 

داوده

 

دوله گویر

 

دونیس

 

دیمه

 

زربنه

 

ساتیار

 

سارداو

 

سوراو

 

سیچان

 

سیسارک

 

سویرو

 

قای برد

 

قره بلاغ

 

کارستم

001

 

002

 

006

 

008

 

005

 

004

 

007

 

003

 

010

 

009

 

011

 

012

 

013

 

015

 

016

 

017

 

014

 

018

 

019

 

024

 

023

 

022

 

020

 

021

 

025

 

026

 

032

6

 

132

 

8

 

7

 

14

 

5

 

10

 

76

 

50

 

28

 

34

 

97

 

4

 

5

 

13

 

19

 

5

 

30

 

4

 

34

 

21

 

22

 

12

 

43

 

26

 

9

 

16

47

 

886

 

49

 

48

 

68

 

36

 

65

 

507

 

290

 

154

 

210

 

492

 

16

 

45

 

84

 

122

 

36

 

141

 

25

 

232

 

113

 

119

 

61

 

256

 

155

 

48

 

92

24

 

466

 

25

 

17

 

33

 

14

 

36

 

251

 

150

 

80

 

112

 

231

 

8

 

21

 

40

 

65

 

17

 

59

 

16

 

106

 

46

 

58

 

26

 

110

 

76

 

21

 

46

23

 

420

 

24

 

31

 

35

 

22

 

29

 

256

 

140

 

74

 

98

 

261

 

8

 

24

 

44

 

57

 

19

 

82

 

9

 

126

 

67

 

61

 

35

 

146

 

79

 

27

 

46

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
کانی ابراهیم

 

کانی بن

 

کانی بی

 

کانی چوله که

 

کانی سیو

 

کانی گلی

 

کانی گویز

 

کانی مامر

 

کاخ قادر بیک

 

کلاودول

 

کنده سوره

 

کوچر

 

کوخ باوه ملا

 

کوخ بختیاری

 

کوخ صوفی احمد

 

کوخ کانی گویز

 

کانی ماموستان

 

کوخه مامو

 

کوخ حمه حسن

 

گرماب

 

گنمان

 

گویل

 

ماسی در

 

موچه

 

میره سام

 

میروسو خووارو

 

میره سوژورو

 

 

 

028

 

040

 

027

 

031

 

057

 

029

 

038

 

030

 

059

 

044

 

033

 

041

 

037

 

036

 

043

 

039

 

035

 

042

 

046

 

048

 

049

 

047

 

052

 

050

 

053

 

058

 

051

 

 

 

5

 

59

 

11

 

4

 

4

 

5

 

85

 

12

 

13

 

20

 

44

 

31

 

12

 

2

 

3

 

5

 

3

 

30

 

4

 

76

 

22

 

22

 

7

 

10

 

12

 

4

 

7

 

 

 

24

 

287

 

48

 

38

 

32

 

28

 

432

 

62

 

96

 

110

 

298

 

164

 

70

 

16

 

18

 

30

 

22

 

180

 

19

 

405

 

112

 

130

 

45

 

67

 

69

 

30

 

43

 

 

 

12

 

138

 

16

 

18

 

20

 

13

 

229

 

28

 

40

 

56

 

136

 

74

 

28

 

9

 

8

 

16

 

11

 

89

 

7

 

205

 

59

 

77

 

18

 

26

 

38

 

13

 

20

 

 

 

12

 

149

 

32

 

20

 

12

 

15

 

203

 

34

 

56

 

54

 

162

 

90

 

42

 

7

 

10

 

14

 

11

 

91

 

12

 

200

 

53

 

53

 

27

 

41

 

31

 

17

 

23

 

 

 

نام آبادی کدده تعداد خانوار جمعیت مرد زن
نوده 056 20 106 49 57
نیروان 054 41 242 115 127
نیزه رو 055 42 261 127 134
واژه 060 6 29 14 15
جمع دهستان پشت آربابا 1351 7910 3863 4047

به شمار می روند. به علاوه خاک آن برای کشت توتون و گوجه فرنگی بسیار مناسب است،چون هوایش نسبتا گرم است انجیر و انار هم در نجا به عمل می آید. بیشتر ساکنین آلوت در خانه های پراکنده و جدا از هم، موسوم “کوخ” زندگی می کنند و آن هم به علت این است که هر کس بر مزرعه و باغ خو تسلط داشته باشد. روی کلو “زاب کوچک” از کنار ان می گذرد.

بلند ترین کوه پشت آربابا در کوهستان “سورکیو” پشت بلکه  2229 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و گود ترین نقطه آن ده “دونیس” است با 1220 متر ارتفاع. کوهستان “سورکیو” محل چراگاه احشام در تابستان می باشد. در این کوهستان گوسفند و بز کوهی و کبک به مقدار زیادی شکار می شود. در زمستان به علت سرما و برف زیاد، عبور و مرور از آن مشکل است. این کوهستان حدفاصل کردستان ایران و عراق می باشد.

نویسنده : محمدرئوف توکلی

 

شهرستان بانه

عکس قدیمی از نمای کوه آربابا و شهر بانه

شهر بانه

عکسی از تقسیمات بانه و مراکز آن

شهر بانه

عکس هوایی از شهر بانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.